โรงเรียนวัดนาวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1
"ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ เลื่อนเปิดภาคเรียนออกไปอย่างไม่มีกำหนด " ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-5655566
บุคลากร-ปฐมวัย

นางสาวศศิวิมล บรรจงศิลป์

หัวหน้าระดับปฐมวัย

นางสาวชนิกา พันเพิ่มสิน

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางสาวศศิวิมล บรรจงศิลป์

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางสาวสุรีรัตน์ บุญเทพ

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางสาวบุษรา โคตะบุตดา

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4

นางสุปราณี รอดศรี

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

นางสาวศศิธร กลับขัน

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3

นางสาวสุพรรณี พุ่มมา

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/4

นางสาวดรุณี ศรีสุข

ครูพิเศษ

Contact Us
โรงเรียนวัดนาวง  Watnawong School
เลขที่ 177  หมู่ 1  ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร: 0-2565-5566   อีเมล : watnawong.school2481@gmail.com
Facebook
Copyright   2017 
Status : 
100929