ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : นิโลบล (มัธยมศึกษา 1-6)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :