ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ


ลิ้งค์น่าสนใจ
ชมภาพยนตร์ออนไลน์
พระอภัยมณี ๑ ปฐมบทจินตนาการ
พระอภัยมณี ๒ ลักพาพระอภัยมณี
พระอภัยมณี ๓ กำเนิดสินสมุทร
พระอภัยมณี ๔ เข้าเมืองรมจักร์
พระอภัยมณี ๕ ศึกท้าวอุเทน
พระอภัยมณี ๖ หนีนางผีเสื้อ ๑
พระอภัยมณี ๗ หนีนางผีเสื้อ ๒
พระอภัยมณี ๘ หนีนางผีเสื้อ ๓
พระอภัยมณี ๙ หนีนางผีเสื้อ ๔
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๑
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๒
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๓
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๔
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๕
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๖
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๗
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๙
พระอภัยมณี สุดสาคร ๑๐
พระอภัยมณี สุดสาคร ๑๑
พระอภัยมณี สุดสาคร ๑๒
พระอภัยมณี สุดสาคร ๑๓ (จบ)
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๑
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๒
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๓
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๔
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๕
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๖
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๗
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๘ (จบ)
การ์ตูนรามเกียรติ์ ๑
การ์ตูนรามเกียรติ์ ๒
การ์ตูนรามเกียรติ์ ๓
หนังสืออีเลกทรอนิกส์
คณิตคิดสนุก เล่ม ๑
คณิตคิดสนุก เล่ม ๒
คณิตคิดสนุก เล่ม ๓
คณิตคิดสนุก เล่ม ๔
คณิตคิดสนุก เล่ม ๕
คณิตประถมศึกษา
คณิตมัธยมศึกษาตอนต้น
ภาษาไทยประถมศึกษา
ภาษาไทยประถม(นกกางเขน)
ภาษาไทยประถม(สังข์ทอง)
ภาษาไทยมํธยม(พระอภยมณี)
วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา
วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา
สุขศึกษาและพละ(ประถม)
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนพัฒนาด้านใดมากที่สุด
อาคารเรียน อาคารประกอบ
สภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
ระเบียบวินัยของนักเรียน
คุณภาพของครู
การเอาใจใส่ต่อนักเรียน
คุณภาพของนักเรียน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/04/2011
ปรับปรุง 04/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1729309
Page Views 2109987

ดูโรงเรียนวัดนาวงในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจของโรงเรียน

          ๑. สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพนักเรียนแต่ละระดับชั้นใ้หมีความรู้ มีความสามารถทางด้านวิชาการ และเร่งปลูกฝังเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ
          ๒. ส่งเสริม และพัฒนาทีมงานครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็ง มีความรักศรัทธาร่วมกันพัฒนาองค์กร และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้อย่างหลากหลาย
          ๓. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการให้บริการต่อชุมชน
          ๔. เสรอมสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และบุคคลทั่วไปให้มีต่อโรงเรียนและนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น
          ๕. ประสานความร่วมมือจากผู้มีจิตศรัทธา และศิษย์เก่าของโรงเรียนแต่ละรุ่น และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนและร่วมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

กลยุทธ์ของโรงเรียน

          ๑. ยกระดับ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมินระดับชาติตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป พัฒนาศักยภาพนักเรียนและส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา พร้อมทั้งเร่งรัดและส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสประกวดแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
          ๒. เร่งปลูกฝัง เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ๘ ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
          ๓. ยกระดับและพัฒนาทีมงานให้มีความเข้มแข็ง มีภาพลักษณ์ที่ดี พร้อมทั้งจัดหาและพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรให้มีความพร้อมทางด้านการจัดการเรียนรู้
          ๔. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือจากผู้มีจิตศรัทธา ศิษย์เก่า และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสร้างความศรัทธาต่อโรงเรียน ให้ผู้ปกครองนักเรียนส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น ๑๐ - ๒๐ คน
          ๕. ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ ระบบไฟฟ้า จัดสร้างรั้วโรงเรียน สิ่งก่อสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความพร้อมต่อการใช้งานและต่อการจัดการเรียนรู้

เป้าประสงค์

          ๑. ด้านโอกาสทางการศึกษา
              ๑.๑ ผู้เรียนที่อยู่ในระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนวัดนาวงและชุมชนเทศบาลตำบลนาวง ได้รับการเสริมสร้าง การพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้จากการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ และโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อย่างทั่วถึงทุกคน
              ๑.๒ นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีองค์ความรู้เพียงพอที่จะเป็นพื้นฐานการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และเข้าเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ทุกคน
               ๑.๓ นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนและอยู่ในเขตชุมชนเทศบาลตำบลนาวงใกล้เคียง เข้าเรียนในโรงเรียนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๕ - ๑๐ คนต่อปี

          ๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
               ๒.๑ นักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้นได้รับการพัฒนาเติมเต็มองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ กระบวนการคิด ทักษะการทำงาน ในแต่ละกลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ
               ๒.๒ นักเรียนได้รับการฝึกฝนและพัฒนาการเข้าสู่การแข่งขันทักษะด้านวิชาการ การเข้าร่วมกิจกรรม การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ๘ ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทุกคน
               ๒.๓ ครูและบุคลากรทุกคนได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน วิธีการสอน มีภาพลักษณ์ใหม่ที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และเต็มเวลา

          ๓. ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
              ๓.๑ โรงเรียนได้จัดระบบการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน บริหารงานทั้ง ๔ งานโโยใช้ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และคุมค่า และเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
              ๓.๒  โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอและมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์สามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้ผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย