ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทีมงานของโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวง
นางจินดา สุดสาย ครู คศ.3
นายโสภณ สิงห์สิทธิ์ ครู คศ.2
นางกัลยวีร์ กุลวงษ์มาณะโส ครู คศ.2
นางสุพิศ ผนึกทรัพย์สกุล ครู คศ.2
นางอรพา กลับขัน ครู คศ.2
นางปทุมภรณ์ จิตรแก้ว ครู คศ.2
นางเยาวเรศ จันทร์ทิพย์ ครู คศ.1
นางสาวปวีณา คงเขียว ครู คศ.1
นางอลิศรา รัศมีพงศ์ ครูผู้ช่วย
นายจตุพร เนียมชู ครูผู้ช่วย
นางสาวสุดสายพิณ สนิทปู่ ครูจ้างสอน
นางอัมภรณ์ ธนะภพ ครูจ้างสอน
นางสาวอุษณิษา เพ็ชรสุขแสง ครูจ้างสอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วม