สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


นา  9  แปลง หมายถึง    ความก้าวหน้าแห่งโรงเรียน
ใบข้าว  4 ใบ หมายถึง  การพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์