[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2558 ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2538 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปี 2560- ปัจจุบัน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ครูผู้สอน
ปี2540 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ปี 2562
2 Best Practice โรงเรียนสุจริต
3 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
4 https://sites.google.com/view/krumamnew3333/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
5 การจัดการสอนออนไลน์/การเรียนรู้แบบโครงงาน/การประดิษฐ์