กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางภัทร์นรินทร์ ขุนทรง

นางสดใส ถนอมสวย

นางสาวภรณ์ทิพย์ ลือทองจักร์

นายบัณฑิต มีมุข

นายทินกร ศรีโพธิ์

นางสาวศรีสุวรรณ ลัทธิรมย์

นางสาวณัจยา ศิลารักษ์

นางสาวนันธิการ์ หมื่นนาอาน

นายศตวรรษ บุญเรือง