กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุธิดา เฉลิมจิรารัตน์

นางรัตนา ธนะคำดี

นางสาวปัญญพัฒน์ สีหะวงษ์

นางสาวพิมพ์พิไล เสมอใจ

นายภานุ สุจันทร์

นายฉัตรมงคล ซาคุณ