กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุพิศ ทับอุดม

นายวิศิษฐ์ เอ็งสุวรรณ์

นายจักรกฤส สุขเกษม

นางสาวทัศนีย์ วงศอำมาต

นายเอกลักษณ์ วงษ์นิล

นางนาฏศิลป์ การรัมย์