ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริงานวิชาการ

นางโสพิศ เบญจศรี
ครู คศ.2
หัวหน้างานบริงานวิชาการ

นางจินดา สุดสาย
ครู คศ.3

นางทัศณีย์ เทพเนียม
ครู คศ.2

นางเอื้อมพร พลรัตน์
ครู คศ.2

นางสุพิศ ผนึกทรัพย์สกุล
ครู คศ.2

นางกัลยวีร์ กุลวงษ์มาณะโส
ครู คศ.2