ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารบุคลากร

นางสุดคนึง อาจชอบการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้างานบริหารบุคลากร

นางจินดา สุดสาย
ครู คศ.3

นายจตุพร เนียมชู
ครูผู้ช่วย