บุคลากรของโรงเรียน

นางสาวอารยา ปานวงษ์
ที่ปรึกษา

นางสาววรรณพร อินทะพุธ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววรรณฉวี คุ้มเกตุ
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นายสุวรรณ หมั่นบำรงศาสตร์