คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปทุมเขตวิกรม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นาวาอากาศโทสุธน เนียมโห้
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายฟู พวงเงิน
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์พิชัย ขุนศรี
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุญชู เนียมโห้
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวช่อชบา บุญญาธิการ
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี คำบำรุง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสงบ ม่วงรุ่ง
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายกุญชร คุ้มเกตุ
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางธนพร อิษฏานนท์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางอุลัย ศรีอำพัน
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร อุ้มญาติ
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี คุ้มเกตุ
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.จิรัตน์ อยู่ยืน
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ