ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพัสกร คีรีรักษ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ทองแก้ว
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปวีณา บุญสนอง
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกฤษกร เทพวิเชียร
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายความสะอาด
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุวัจนี จันทร์ผ่อง
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรินรดา แก้วจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายกิจกรรมและบริการ
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกนิษฐา อุ่นเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6